English Language Proficiency Assessment for the 21st Century

As a result of guidance from the Office of the Superintendent of Public Instruction, and in conjunction with our school buildings safely reopening to students, Summit Washington schools will administer the ELPA21 Annual Assessment to all students that:

  • Began the 2020-21 school year designated as an English Learner (EL)
  • Were identified as a ‘Provisional’ English Learner, based on the Home Language Survey

If your student is returning to the school building this spring to access their online learning, they will be administered the ELPA21 Assessment.

If your student is NOT returning to the school building this spring, but you would like to allow them to return to the building for testing so that they can be administered the ELPA21 Annual Assessment, please contact your school’s administration.

If you have any questions about your child taking the ELPA21, please contact Zach Zaroff at zbrewer@summit-public-schools.local or your school’s administration.

 

Española

Como resultado de la orientación de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, y en conjunto con los edificios de nuestras escuelas reabriendo de forma segura a los estudiantes, las escuelas de Summit Washington administrarán la Evaluación Anual ELPA21 a todos los estudiantes que:

  • Comenzaron el año escolar 2020-21 designados como estudiantes de inglés (EL)
  • Fueron identificados como aprendices de inglés “provisionales”, en base a la encuesta sobre el idioma del hogar

Si su estudiante regresa al edificio escolar esta primavera para acceder a su aprendizaje en línea, se le administrará la Evaluación ELPA21.

Si su estudiante NO regresa al edificio escolar esta primavera, pero le gustaría permitirle regresar al edificio para realizar las pruebas y que se le administre la Evaluación Anual ELPA21, póngase en contacto con la administración de su escuela.

Si tiene alguna pregunta sobre la realización de la prueba ELPA21 de su hijo, póngase en contacto con Zach Zaroff en zbrewer@summit-public-schools.local o con la administración de su escuela.

 

Soomaali

Iyadoo la raacayo tilmaamaha ka imaanaya Xafiiska Kormeeraha guud iyo tilmaamaha dadwaynaha oo kaashanaya dhismayaasha dugsigeena si nabadgelyo leh dib loogu furo ardayda, dugsiyada Summit ee Washington waxay maamuli doonaan Qiimaynta Sanadlaha ah ee ELPA21 dhammaan ardayda:

  • Billaabay 2020-21 sanad dugsiyeedka loogu tala galay Bartaha Ingiriisiga (BI)
  • Loo aqoonsaday inay yihiin Bartaha Ingiriisiga oo ‘Ku-meelgaar’ ah iyadoo lagu salaynayo Daraasadda lagu sameeyay Luqadda Guriga.

Haddii ardaygaagu uu kusoo laabanayo dhismaha dugsiga gu’gan si uu u helo waxabarashooda onlin-ka, waxaa algu maamuli doonaa Qiimaynta ELPA21.

Haddii ardaygaagu uusan ku soo noqonaynin dhismaha dugsiga gu’gan, laakiin aad jeclaan lahayd inaad u ogolaato inay ku noqdaan dhismaha dugsiga tijaabo ahaan si loogu maamulo Qiimeynta Sannadlaha ah ee ELPA21, fadlan la xirriir maamulka iskuulka.

Haddii aad qabto wax su’aalo ku saabsan in canugaaga qaato ELPA21, fadlan la soo xiriir Zach Zaroff cinwaankeeda oo ah zbrewer@summit-public-schools.local ama la soo xirriir